Bình kích N2 40L/95 bar Stech Vina

Mã sản phẩm
SNS-P40L