Đai giữ bình N2 loại 84L và bình FM-200 loại 82.5L

Mã sản phẩm
STV-CC8X