Lắp đặt trên mạch vòng và được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số, ánh sáng màu đỏ